Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definitie
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Educas / Anita Pardijs Trainingen & Teksten (hierna te noemen ‘Educas’) en de opdrachtgever/deelnemer van trainingen, workshops of coaching (hierna te noemen: ’training’).
1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan ieder persoon of bedrijf waarmee Educas een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen, workshops of coaching ongeacht of opdrachtgever zelf of een derde hieraan deelneemt.
1.3. Onder deelnemer wordt verstaan de persoon die daadwerkelijk aan de training deelneemt.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever/deelnemer een bevestiging krijgt van de aanmelding via www.anitapardijs.nl, www.educas.nl of een opdrachtbevestiging van Educas ondertekent.
2.2. De opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.
2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Educas.

Artikel 3 Annulering training
3.1. Educas hanteert de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na aanmelding.
3.2. De opdrachtgever/deelnemer kan de training tot 14 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag kosteloos annuleren.
3.3. Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag, of als de deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de training deelneemt, wordt in overleg gekeken naar de mogelijkheden voor het kosteloos verplaatsen van deelname of het (deels) restitueren van het betaalde bedrag.
3.4. Educas heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, de training te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan Educas betaalde bedrag.

Artikel 4 Betaling
4.1. Educas brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever/deelnemer dient de deelnamekosten te voldoen voor de eerste trainingsdag. Als die datum al verstreken is dan uiterlijk 14 dagen na facturering.
4.2. De opdrachtgever is bij niet-tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.
4.3. Indien opdrachtgever niet tijdig voor betaling heeft zorg gedragen dan dient de deelnemer zelf voor betaling zorg te dragen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1. Educas spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
5.2. Educas is tegenover opdrachtgever en deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van het honorarium of de trainingsgelden per schadeveroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
5.3. Educas is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
5.4. Educas is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
5.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

Artikel 6 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
De door de deelnemer verstrekte informatie wordt door Educas, diens personeel of voor Educas werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Educas conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.