Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definitie
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Anita Pardijs Training & Coaching (hierna te noemen Anita Pardijs) en de opdrachtgever/deelnemer van coaching, trainingen of workshops (hierna te noemen: ’coaching of training’).
1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan ieder persoon of bedrijf waarmee Anita Pardijs een overeenkomst sluit tot het verzorgen van coaching of training, ongeacht of opdrachtgever zelf of een derde hieraan deelneemt.
1.3. Onder deelnemer wordt verstaan de persoon die daadwerkelijk aan de coaching of training deelneemt.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever/deelnemer een bevestiging krijgt van de aanmelding via www.anitapardijs.nl of een opdrachtbevestiging van Anita Pardijs ondertekent.
2.2. De opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.
2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Anita Pardijs.

Artikel 3 Annulering training
3.1. De opdrachtgever/deelnemer kan de training tot 30 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag kosteloos annuleren.
3.2. Bij annulering korter dan 30 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag, of als de deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de training deelneemt, betaalt opdrachtgever/deelnemer de volledige deelnamekosten. De deelnemer kan zich laten vervangen, mits de vervangende deelnemer aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
3.2. Anita Pardijs heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, de training te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan Anita Pardijs betaalde bedrag.

Artikel 4 Betaling
4.1. Anita Pardijs brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever/deelnemer dient de deelnamekosten te voldoen voor de eerste trainingsdag. Als die datum al verstreken is dan uiterlijk 14 dagen na facturering door Anita Pardijs. Voor de trainingen is een gespreide betaling mogelijk, te voldoen naar evenredigheid voor iedere trainingsdag, indien er een betaalovereenkomst is gesloten met Anita Pardijs.
4.2. De opdrachtgever is bij niet-tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan Anita Pardijs.
4.3. Indien opdrachtgever niet tijdig voor betaling heeft zorg gedragen dan dient de deelnemer zelf voor betaling zorg te dragen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1. Anita Pardijs spant zich in om de gegeven coaching of training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
5.2. Anita Pardijs is tegenover opdrachtgever en deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van het honorarium of de trainingsgelden per schadeveroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
5.3. Anita Pardijs is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
5.4. Anita Pardijs is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
5.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

Artikel 6 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
De door de deelnemer verstrekte informatie wordt door Anita Pardijs en/of voor Anita Pardijs werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Anita Pardijs conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.